Pendedahan Risiko

PENDEDAHAN RISIKO


A. Faktor Risiko Pengeluar

PSS boleh mengubah Syarat Penggunaan ini pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Anda harus mengkaji versi Terma Penggunaan terkini dengan mengunjungi laman web PSS dan mengklik pada pautan Terma Penggunaan yang terdapat di bahagian bawah halaman. Akses dan penggunaan laman web anda yang berterusan ini merupakan penerimaan anda terhadap Syarat Penggunaan ini sebagaimana telah diubah. Satu-satunya pemberitahuan perubahan atau pengubahsuaian pada Syarat Penggunaan ini adalah dengan menerbitkan PSS yang disemak semula penggunaan di laman web ini; PSS tidak akan memberitahu anda mengenai perubahan atau pengubahsuaian secara berasingan.

1. PSS sebagai penerbit atau rakan niaga

Sekiranya PSS adalah penerbit atau rakan niaga instrumen kewangan yang relevan, pelaburan dalam instrumen kewangan tersebut menanggung risiko bahawa PSS tidak dapat memenuhi kewajibannya di bawah instrumen kewangan yang berkenaan pada tarikh yang berkaitan.

Untuk menilai risikonya, calon pelabur harus mempertimbangkan semua maklumat yang terdapat dalam dokumen penawaran yang berkaitan dengan instrumen kewangan yang relevan dan berunding dengan penasihat profesional mereka sendiri jika mereka menganggapnya perlu.

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PSS untuk memenuhi kewajibannya terhadap instrumen kewangan tersebut dijelaskan dengan merujuk kepada penilaian kredit yang diberikan oleh agensi penarafan bebas. Penarafan bukanlah cadangan untuk membeli, menjual atau memegang instrumen kewangan dan boleh dikenakan penggantungan, pengurangan atau penarikan pada bila-bila masa oleh agensi penarafan yang menetapkan. Penangguhan, pengurangan atau penarikan sebarang penilaian yang diberikan boleh mempengaruhi harga pasaran beberapa instrumen kewangan di mana PSS adalah penerbit.

Penarafan kewajiban subordinat mana-mana instrumen kewangan yang merupakan kewajiban subordinat PSS boleh dinilai lebih rendah daripada yang dinyatakan di atas kerana, dalam hal insolvensi atau pembubaran PSS, tuntutan yang timbul dari kewajiban ini diselaraskan dengan tuntutan pemiutang PSS yang juga tidak diturunkan.

Nilai instrumen kewangan di mana PSS adalah penerbit atau rakan niaga diharapkan akan dipengaruhi, sebahagiannya, oleh penilaian umum pelabur mengenai kelayakan kredit PSS. Sebarang pengurangan kelayakan kredit PSS boleh mengakibatkan penurunan nilai instrumen kewangan tersebut. Sekiranya proses kemuflisan dimulakan berkenaan dengan PSS, pengembalian kepada pemegang, atau pihak, Instrumen Kewangan tersebut mungkin terhad dan pemulihan mungkin akan ditangguhkan secara substansial.

B. Faktor Risiko Umum Berkaitan dengan Instrumen Kewangan

1. Tiada pembayaran atau penghantaran sehingga penyelesaian

Calon pelabur harus memperhatikan bahawa di mana tidak ada pembayaran faedah berkala atau pengedaran lain yang akan dilakukan selama jangka waktu instrumen kewangan, di mana instrumen kewangan tersebut dalam bentuk sekuriti atau boleh diperdagangkan, realisasi di pasaran sekunder instrumen kewangan tersebut mungkin satu-satunya pulangan yang berpotensi tersedia untuk pelabur sebelum penyelesaian instrumen kewangan tersebut. Walau bagaimanapun, pelabur harus memperhatikan faktor risiko yang dijelaskan di bawah tajuk "nilai pasaran" dan "instrumen kewangan mungkin tidak cair" yang dinyatakan di bawah tajuk "D. Faktor pasaran ”di bawah dalam hal ini.

2. Penamatan awal dengan alasan luar biasa, tidak sah dan force majeure

Sekiranya dinyatakan dalam terma dan syarat mana-mana instrumen kewangan, jika PSS atau pihak ketiga yang relevan, sebagaimana mestinya, menentukan bahawa, dengan alasan di luar kawalannya, pelaksanaan kewajibannya berkaitan dengan instrumen kewangan yang relevan telah menjadi menyalahi undang-undang atau tidak praktikal secara keseluruhan atau sebahagian atas sebab apa pun, atau PSS atau pihak ketiga yang berkenaan, mengikut mana-mana yang berlaku, menentukan bahawa, dengan alasan di luar kawalannya, tidak lagi sah atau praktikal untuk mengekalkan pengaturan lindung nilai dengan berkenaan dengan instrumen kewangan tersebut dengan alasan apa pun, PSS atau pihak ketiga yang berkenaan, mengikut mana-mana, boleh, mengikut budi bicaranya dan tanpa kewajiban, menghentikan instrumen kewangan awal. Calon pembeli harus mengkaji terma dan syarat instrumen kewangan yang relevan untuk memastikan sama ada dan bagaimana peruntukan tersebut berlaku untuk instrumen kewangan tersebut dan apa akibat dari penamatan tersebut, termasuk bagaimana jika ada, yang harus dibayar akibatnya.

3. Kejadian gangguan pasaran, penyesuaian dan penamatan awal instrumen kewangan

Sekiranya demikian, ditunjukkan dalam terma dan syarat mana-mana instrumen kewangan, ejen pengiraan yang berkenaan dapat menentukan bahawa kejadian gangguan pasaran telah berlaku atau wujud pada waktu yang relevan. Sebarang penentuan sedemikian boleh melambatkan penilaian berkenaan dengan asas yang relevan yang mungkin mempengaruhi nilai instrumen kewangan yang relevan dan / atau dapat menunda penyelesaian berkenaan dengan instrumen kewangan tersebut.

Di samping itu, jika dinyatakan dalam terma dan syarat instrumen kewangan apa pun, ejen pengiraan boleh membuat penyesuaian terhadap terma dan syarat tersebut untuk memperhitungkan penyesuaian atau peristiwa yang berkaitan dengan yang mendasari termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menentukan pengganti pendasar yang relevan atau penerbitnya atau penaja, mengikut mana-mana yang berkenaan. Di samping itu, dalam keadaan tertentu, PSS atau pihak ketiga yang berkaitan, mengikut mana-mana, boleh menghentikan awal instrumen kewangan yang berkaitan setelah peristiwa tersebut berlaku.

Calon pembeli harus mengkaji terma dan syarat instrumen kewangan yang relevan untuk memastikan sama ada dan bagaimana peruntukan tersebut berlaku untuk instrumen kewangan tersebut dan apa yang merupakan penyesuaian atau peristiwa yang relevan.

4. Percukaian

Pembeli dan penjual instrumen kewangan yang berpotensi harus sedar bahawa mereka mungkin diharuskan membayar cukai setem atau caj dokumentari lain sesuai dengan undang-undang dan praktik negara di mana instrumen kewangan yang relevan dipindahkan.

Pembayaran dan / atau penyerahan jumlah yang perlu dibayar berkenaan dengan instrumen kewangan mungkin bergantung pada pembayaran pajak, tugas dan / atau perbelanjaan tertentu seperti yang diperuntukkan dalam terma dan syarat instrumen kewangan yang relevan. PSS atau pihak ketiga yang berkenaan, mengikut mana-mana, mempunyai hak, tetapi mungkin tidak diwajibkan, untuk menahan atau memotong dari jumlah yang perlu dibayar atau diserahkan di bawah instrumen kewangan tersebut jumlah atau bahagian yang diperlukan untuk memperhitungkan atau untuk membayar sebarang cukai, duti, caj, penahanan atau pembayaran lain.

Calon pelabur harus mengkaji terma dan syarat instrumen kewangan yang berkaitan untuk memastikan sama ada dan bagaimana peruntukan tersebut berlaku untuk instrumen kewangan tersebut.

Calon pembeli yang ragu-ragu mengenai kedudukan cukai mereka harus berunding dengan penasihat cukai bebas mereka sendiri. Sebagai tambahan, calon pembeli harus mengetahui bahwa peraturan pajak dan penerapannya oleh pihak berwajib yang terkait berubah dari waktu ke waktu. Oleh itu, tidak mungkin untuk meramalkan perlakuan cukai tepat yang akan berlaku pada waktu tertentu.

5. Notis latihan dan perakuan

Sekiranya mana-mana instrumen kewangan tunduk pada ketentuan mengenai pengiriman pemberitahuan pelaksanaan dan pemberitahuan tersebut diterima oleh pihak atau pihak yang ditentukan setelah waktu terakhir yang ditentukan dalam terma dan syarat instrumen kewangan yang relevan, instrumen kewangan tersebut tidak dapat dianggap telah diserahkan dengan sewajarnya. sehingga beberapa hari kemudian. Kelewatan yang dianggap sedemikian mungkin dalam hal instrumen kewangan yang diselesaikan secara tunai dapat meningkatkan atau menurunkan jumlah tunai yang harus dibayar semasa penyelesaian dari apa yang sebaliknya berlaku tetapi untuk penangguhan yang dianggap demikian.

Sekiranya instrumen kewangan yang dapat dilaksanakan pada satu hari hanya atau hanya dalam satu tempoh latihan dan tidak dinyatakan untuk dilaksanakan secara automatik, setiap pemberitahuan pelaksanaan, jika tidak disampaikan pada waktu terakhir yang ditentukan dalam terma dan syarat instrumen kewangan yang relevan , akan terbatal.

Kegagalan untuk memberikan sebarang perakuan yang dikehendaki oleh terma dan syarat terbitan instrumen kewangan boleh mengakibatkan kerugian atau ketidakupayaan untuk menerima jumlah atau penghantaran yang disebabkan oleh instrumen kewangan tersebut. Calon pembeli harus mengkaji terma dan syarat instrumen kewangan yang relevan untuk memastikan sama ada dan bagaimana peruntukan tersebut berlaku untuk instrumen kewangan tersebut.

Instrumen kewangan yang tidak dilaksanakan mengikut terma dan syaratnya akan habis masa berlakunya. Calon pembeli harus mengkaji terma dan syarat instrumen kewangan yang relevan untuk memastikan sama ada instrumen kewangan tersebut dikenakan latihan automatik, dan kapan dan bagaimana notis pelaksanaan dapat disampaikan secara sah.

6. Jeda waktu selepas bersenam

Di mana instrumen kewangan akan dilaksanakan dan diselesaikan dengan pembayaran tunai, maka, semasa pelaksanaannya, mungkin ada jeda waktu antara waktu pelaksanaan dan waktu jumlah tunai yang berlaku berkaitan dengan latihan tersebut ditentukan. Sebarang kelewatan antara waktu latihan dan penentuan jumlah tunai akan dinyatakan dalam terma dan syarat instrumen kewangan yang berkaitan. Walau bagaimanapun, kelewatan tersebut boleh menjadi lebih lama, terutamanya dalam hal kelewatan pelaksanaan instrumen kewangan yang diselesaikan secara tunai yang timbul dari setiap had pelaksanaan maksimum setiap hari atau setelah ditentukan oleh ejen pengiraan bahawa gangguan pasaran telah terjadi pada waktu yang relevan. Jumlah tunai yang berlaku boleh berkurang atau meningkat dari apa yang ada tetapi untuk kelewatan tersebut.

Calon pembeli harus mengkaji terma dan syarat instrumen kewangan yang relevan untuk memastikan sama ada dan bagaimana peruntukan tersebut berlaku untuk instrumen kewangan tersebut.

7. Pasaran yang sangat tidak stabil

Instrumen kewangan boleh dikaitkan dengan harga kontrak komoditi dan instrumen derivatif, termasuk niaga hadapan dan opsyen yang sangat tidak stabil. Pergerakan harga kontrak hadapan, kontrak niaga hadapan, dan kontrak derivatif lain yang berkaitan dengan instrumen kewangan dipengaruhi oleh, antara lain, kadar faedah, perubahan hubungan penawaran dan permintaan, program perdagangan, fiskal, monetari dan pertukaran pertukaran dan polisi kerajaan, dan peristiwa dan polisi politik dan ekonomi nasional dan antarabangsa. Di samping itu, pemerintah dari semasa ke semasa campur tangan, secara langsung atau tidak langsung dan dengan peraturan di pasar tertentu, terutama dalam mata wang dan niaga hadapan dan opsyen yang berkaitan dengan kadar faedah. Campur tangan sedemikian sering bertujuan untuk mempengaruhi harga dan boleh, bersama dengan faktor lain, menyebabkan semua pasaran bergerak cepat ke arah yang sama kerana, antara lain, turun naik kadar faedah. Sebarang campur tangan tersebut boleh memberi kesan buruk terhadap nilai instrumen kewangan tertentu.

8. Suruhanjaya

Sebelum pelabur membeli instrumen kewangan apa pun, ia harus mendapatkan perincian semua komisen dan caj lain yang akan anda tanggung. Sekiranya sebarang caj tidak dinyatakan dalam bentuk wang (tetapi, sebagai contoh, sebagai peratusan nilai kontrak), ia harus mendapatkan penjelasan yang jelas dan bertulis, termasuk contoh yang sesuai, untuk menentukan apa yang dimaksudkan dengan caj tersebut dalam istilah wang tertentu. Dalam kes niaga hadapan, apabila komisen dikenakan sebagai peratusan, biasanya akan menjadi peratusan dari jumlah nilai kontrak, dan bukan hanya sebagai peratusan dari pembayaran awal.

C. Faktor risiko khusus produk

1. Faktor risiko khusus produk

Instrumen kewangan yang berbeza melibatkan tahap pendedahan yang berlainan terhadap risiko dan dalam menentukan sama ada untuk berdagang atau membeli sebarang instrumen kewangan, pelabur yang berpotensi harus memperhatikan perkara berikut.

Pelaburan dalam sebarang instrumen kewangan melibatkan risiko. Risiko ini mungkin merangkumi, antara lain, pasaran ekuiti, pasaran bon, pertukaran asing, kadar faedah, turun naik pasaran dan risiko ekonomi, politik dan peraturan serta gabungan antara risiko ini dan risiko lain. Beberapa risiko ini dibincangkan secara ringkas di bawah.

Calon pembeli harus berpengalaman sehubungan dengan transaksi instrumen seperti instrumen kewangan yang relevan dan yang berkaitan dengan instrumen kewangan tersebut.

Calon pembeli harus memahami risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam instrumen kewangan yang relevan dan hanya boleh membuat keputusan pelaburan setelah pertimbangan yang teliti, dengan penasihat undang-undang, cukai, perakaunan dan lain-lain, mengenai (a) kesesuaian pelaburan dalam kewangan yang relevan instrumen berdasarkan keadaan kewangan, cukai dan keadaan lain mereka sendiri, (b) maklumat yang dinyatakan dalam dokumen penawaran yang berkaitan dengan instrumen kewangan yang relevan dan (c) yang berkaitan.

Instrumen kewangan mungkin merosot nilainya dan, di mana instrumen kewangan dilindungi modal, pelabur harus memperhatikan bahawa, apa pun pelaburan mereka dalam instrumen kewangan tersebut, jumlah tunai yang perlu dibayar pada masa jatuh tempo tidak akan kurang daripada jumlah tunai minimum yang ditentukan.

Pelaburan dalam sebarang instrumen kewangan hanya boleh dilakukan setelah menilai arah, waktu dan besarnya kemungkinan perubahan masa depan dalam nilai pendasar yang relevan dan / atau dalam komposisi dan / atau kaedah pengiraan pendasar yang relevan, sebagai pengembalian pelaburan tersebut akan bergantung, antara lain, kepada perubahan tersebut.

Pelabur dalam instrumen kewangan secara amnya mesti betul mengenai arah, masa dan besarnya jangkaan perubahan dalam nilai yang berkaitan. Lebih daripada satu faktor risiko mungkin mempunyai kesan bersamaan terhadap instrumen kewangan sehingga pengaruh faktor risiko tertentu tidak dapat diramalkan. Di samping itu, lebih daripada satu faktor risiko mungkin mempunyai kesan penggabungan yang mungkin tidak dapat diramalkan.

Tidak ada jaminan yang dapat memberikan kesan bahawa gabungan semua faktor risiko terhadap nilai instrumen kewangan.

Instrumen kewangan yang berkaitan dengan yang mendasari mewakili pelaburan yang berkaitan dengan prestasi ekonomi pendasar yang relevan dan bakal pelabur harus memperhatikan bahawa pulangan (jika ada) pelaburan mereka dalam instrumen kewangan tersebut akan bergantung pada prestasi pendasar tersebut.

Pelabur yang berpotensi juga harus memperhatikan bahawa sementara nilai pasaran instrumen kewangan tersebut dihubungkan dengan pendasar tersebut dan akan dipengaruhi (positif atau negatif) oleh pendasar tersebut, sebarang perubahan mungkin tidak dapat dibandingkan dan mungkin tidak proporsional.

Adalah mustahil untuk meramalkan bagaimana tahap asas yang relevan akan berbeza dari masa ke masa. Berbeza dengan pelaburan langsung dalam pendasar yang relevan, instrumen kewangan tersebut mewakili hak untuk menerima pembayaran atau penghantaran, mengikut mana-mana, dari jumlah yang relevan pada tarikh yang ditentukan atau ditentukan berkenaan dengan kewangan tersebut instrumen yang mungkin merangkumi pembayaran faedah berkala (jika ditentukan dalam terma dan syarat untuk instrumen kewangan tersebut), semua atau sebahagiannya mungkin ditentukan dengan merujuk kepada prestasi asas yang berkaitan. Terma dan syarat yang berlaku akan menetapkan ketentuan untuk menentukan jumlah yang harus dibayar atau dapat diserahkan, sebagaimana yang berlaku, pada tarikh yang ditentukan atau dapat ditentukan berkenaan dengan instrumen kewangan yang relevan termasuk pembayaran faedah berkala .

PELABUR PROSPEKTIF DALAM INSTRUMEN KEWANGAN YANG BERKAITAN DENGAN SEBUAH KESELURUHAN HARUS MENGAMBIL TERMA DAN SYARAT INSTRUMEN KEWANGAN YANG BERKAITAN UNTUK MENGATASI APA YANG BERKAITAN DENGAN INI DAN UNTUK MELIHAT BAGAIMANA SESIAPA YANG BOLEH DITANGGUHKAN, DAPAT DIBAYAR JUMLAH YANG BAYAR DAN / ATAU HANTARAN, SEBAGAI KES MUNGKIN, SEBELUM MEMBUAT SETIAP KEPUTUSAN UNTUK MEMBELI INSTRUMEN KEWANGAN SEPERTI.

Satu-satunya pengembalian instrumen kewangan mungkin adalah pembayaran atau penyampaian yang berpotensi, mengikut mana-mana, dari jumlah yang perlu dibayar semasa pelaksanaan atau penebusan atau perlu dibayar dan pembayaran sebarang pembayaran faedah berkala dan calon pembeli harus mengkaji semula terma dan syarat yang berkaitan instrumen kewangan untuk memastikan jumlah (jumlah) yang perlu dibayar dan / atau boleh diserahkan, keadaan dan kapan.

PSS atau pihak ketiga yang berkenaan, mengikut mana-mana, mungkin mengeluarkan beberapa isu instrumen kewangan yang berkaitan dengan asas yang sama. Walau bagaimanapun, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahawa PSS atau pihak ketiga yang berkenaan, mengikut mana-mana, akan mengeluarkan lebih daripada satu terbitan instrumen kewangan yang berkaitan dengan pendasarnya. Pada bila-bila masa, jumlah instrumen kewangan yang tertunggak mungkin banyak.

Instrumen kewangan boleh dikaitkan dengan, antara lain, sekuriti ekuiti, indeks, mata wang, kredit entiti tertentu, derivatif, komoditi dan / atau niaga hadapan komoditi, ekuiti swasta atau aset tidak likuid dan harta tanah, sekuriti berkualiti kredit rendah, sekuriti bermasalah, pelaburan di pasaran baru muncul atau berkembang dan / atau saham dana termasuk dana lindung nilai.

2. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan sekuriti ekuiti

Berkenaan dengan instrumen kewangan yang berkaitan dengan sekuriti ekuiti atau sekuriti sekuriti ekuiti, pada tarikh yang ditentukan atau dapat ditentukan berkenaan dengan instrumen kewangan tersebut, pelabur boleh menerima penghantaran fizikal sejumlah sekuriti ekuiti yang berkaitan dan / atau pembayaran sejumlah yang ditentukan dengan merujuk kepada nilai sekuriti ekuiti yang berkenaan pada tarikh atau tarikh tertentu berbanding dengan tarikh atau tarikh lain. Oleh itu, pelaburan dalam instrumen kewangan tersebut mungkin menanggung risiko pasaran yang serupa dengan pelaburan langsung dalam sekuriti ekuiti yang berkenaan dan pelabur harus mengambil nasihat yang sewajarnya. Faedah (jika ada) yang perlu dibayar untuk instrumen kewangan tersebut boleh dikira dengan merujuk kepada nilai satu atau lebih sekuriti ekuiti pada tarikh atau tarikh tertentu berbanding dengan tarikh atau tarikh lain atau dengan merujuk kepada dividen yang dibayar berkenaan dengan ekuiti tersebut sekuriti.

Sehubungan dengan instrumen kewangan tersebut, tidak ada penerbit sekuriti ekuiti yang berkaitan yang akan berpartisipasi dalam penyediaan sebarang dokumen tawaran yang berkaitan dengan instrumen kewangan yang berkaitan atau terma dan syarat instrumen kewangan yang berkaitan dan PSS tidak akan membuat penyelidikan atau pertanyaan dengan berkenaan dengan maklumat mengenai mana-mana penerbit yang terdapat di dalamnya atau dalam dokumen dari mana maklumat tersebut diambil. Oleh itu, tidak ada jaminan bahawa semua peristiwa yang berlaku sebelum tarikh penerbitan instrumen kewangan yang relevan (termasuk peristiwa yang akan mempengaruhi ketepatan atau kelengkapan setiap dokumen yang tersedia untuk umum yang digunakan oleh PSS dalam penyediaan sebarang dokumen tawaran yang berkaitan dengan yang relevan instrumen kewangan) yang akan mempengaruhi harga perdagangan sekuriti ekuiti yang berkaitan akan diumumkan secara terbuka. Pendedahan selanjutnya mengenai sebarang peristiwa tersebut atau pendedahan atau kegagalan untuk mendedahkan peristiwa penting pada masa hadapan mengenai penerbit sekuriti ekuiti tersebut boleh mempengaruhi harga perdagangan sekuriti ekuiti tersebut dan oleh itu harga atau nilai perdagangan instrumen kewangan tersebut.

Kecuali dinyatakan lain dalam terma dan syarat instrumen kewangan tersebut, pemegang instrumen kewangan tersebut tidak akan mempunyai hak suara atau hak untuk menerima dividen atau pengedaran atau hak lain berkenaan dengan sekuriti ekuiti yang berkaitan dengan instrumen kewangan tersebut.

 

3. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan indeks

Berkenaan dengan instrumen kewangan yang dihubungkan dengan indeks atau sekumpulan indeks, pada tarikh yang ditentukan atau dapat ditentukan berkenaan dengan instrumen kewangan tersebut, pelabur boleh menerima pembayaran sejumlah yang ditentukan dengan merujuk kepada nilai indeks atau indeks yang relevan pada tarikh atau tarikh tertentu berbanding dengan tarikh atau tarikh lain dan / atau penghantaran fizikal aset yang berkaitan dengan indeks atau indeks yang berkaitan. Faedah (jika ada) yang perlu dibayar untuk instrumen kewangan tersebut boleh dikira dengan merujuk kepada nilai satu atau lebih indeks yang berkaitan pada tarikh atau tarikh tertentu berbanding tarikh atau tarikh lain.

 

4. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan mata wang

Berkenaan dengan instrumen kewangan yang dihubungkan dengan satu atau lebih mata wang, pada tarikh yang ditentukan atau dapat ditentukan berkenaan dengan instrumen kewangan tersebut, pelabur boleh menerima pembayaran sejumlah yang ditentukan dengan merujuk kepada nilai mata wang yang relevan pada tarikh tertentu atau tarikh berbanding tarikh atau tarikh lain. Faedah (jika ada) yang perlu dibayar untuk instrumen kewangan tersebut boleh dikira dengan merujuk kepada nilai satu atau lebih mata wang yang berkaitan pada tarikh atau tarikh tertentu berbanding dengan tarikh atau tarikh lain.

Perubahan kadar pertukaran mata wang yang berkaitan (atau satu atau lebih mata wang dalam sekumpulan mata wang) akan mempengaruhi nilai instrumen kewangan yang berkaitan dengan mata wang atau mata wang tersebut. Tambahan pula, pelabur yang berhasrat untuk menukar keuntungan atau kerugian dari penerimaan wang dari atau penjualan instrumen kewangan tersebut ke dalam mata wang asal mereka mungkin dipengaruhi oleh turun naik kadar pertukaran antara mata wang asal mereka dan mata wang yang berkaitan (atau satu atau lebih mata wang dalam sekumpulan mata wang). Nilai mata wang mungkin dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi yang kompleks, termasuk tindakan pemerintah untuk menetapkan atau menyokong nilai mata wang (atau satu atau lebih mata wang dalam sekumpulan mata wang), tanpa mengira kekuatan pasaran lain. Pembeli instrumen kewangan yang berkaitan dengan mata wang atau mata wang berisiko kehilangan keseluruhan pelaburan mereka sekiranya nilai tukar mata wang yang berkaitan (atau satu atau lebih mata wang dalam sekumpulan mata wang) tidak bergerak ke arah yang dijangkakan.

Sekiranya instrumen atau opsyen kewangan tambahan yang berkaitan dengan mata wang tertentu atau indeks mata wang tertentu dikeluarkan kemudiannya, penawaran instrumen kewangan dan opsyen yang berkaitan dengan mata wang atau indeks mata wang tersebut, sebagaimana yang berlaku, di pasaran akan meningkat, yang dapat menyebabkan harga di mana instrumen kewangan diperdagangkan di pasaran sekunder untuk menurun dengan ketara.

Dalam perjalanan biasa perdagangan pertukaran mata wang asing atau pembuatan pasarannya sehari-hari atau untuk menguruskan risiko pendedahannya berkaitan dengan instrumen kewangan yang dimeterai dengan anda, PSS dan / atau sekutunya atau pihak ketiga mana pun boleh memasuki memasuki, melonggarkan, menghentikan atau menutup keseluruhan atau sebahagian transaksi dengan pihak ketiga (urus niaga pihak ketiga) sebelum, pada atau selepas masa di mana: (i) penilaian instrumen kewangan ditentukan; (ii) penilaian penetapan pasaran luaran atau penanda aras yang menjadi rujukan Instrumen Kewangan ditentukan (Pembetulan); (iii) instrumen kewangan akan dijelaskan; atau (iv) hak pihak untuk menghendaki penyelesaian instrumen kewangan dapat dilaksanakan (semua atau mana-mana masa ini adalah masa yang sesuai). Ada kemungkinan kemasukan ke dalam urus niaga pihak ketiga pada waktu yang relevan boleh mempengaruhi kadar pertukaran mata wang secara langsung atau tidak langsung, yang pada gilirannya, dapat mempengaruhi nilai instrumen kewangan kepada anda, atau nilai Pembetulan dan / atau boleh mencetuskan peruntukan tertentu dari instrumen kewangan.

 

5. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan kredit entiti tertentu

Instrumen kewangan boleh dikaitkan dengan kredit satu atau lebih entiti yang ditentukan dan sekiranya berlakunya keadaan tertentu yang dinyatakan dalam terma dan syarat instrumen kewangan tersebut, PSS atau, mengikut mana-mana, kewajipan pihak ketiga yang berkenaan untuk jumlah pembayaran di bawah instrumen kewangan tersebut boleh diganti dengan kewajipan untuk membayar jumlah lain yang dikira dengan merujuk kepada nilai kewajipan yang berkaitan dengan satu atau lebih entiti yang ditentukan dan / atau untuk melaksanakan kewajipan tersebut. Di samping itu, instrumen kewangan yang mempunyai faedah boleh berhenti menanggung faedah pada atau sebelum tarikh berlakunya keadaan sedemikian.

 

6. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan derivatif

Instrumen kewangan boleh dikeluarkan atau dimasukkan, pengembalian yang berkaitan dengan instrumen derivatif (yang mungkin kompleks) yang bertujuan untuk mengubah atau meniru prestasi pelaburan sekuriti, komoditi, mata wang, kadar faedah, indeks atau pasaran tertentu pada asas leveraged atau tanpa leveraj. Yang mendasari berkenaan instrumen kewangan tersebut pada amnya mempunyai risiko rakan niaga dan mungkin tidak berfungsi dengan cara yang diharapkan, sehingga mengakibatkan kerugian atau keuntungan nilainya lebih besar. Instrumen kewangan tersebut dikenakan risiko yang boleh mengakibatkan kerugian seluruh atau sebahagian dari nilai yang mendasari dan dengan demikian memberi kesan buruk terhadap nilai instrumen Kewangan. Risiko tersebut boleh merangkumi kadar faedah dan risiko kredit, turun naik, harga dan permintaan pasaran dunia dan tempatan, dan faktor dan aktiviti ekonomi umum. Yang mendasari mungkin merupakan derivatif yang mungkin juga memiliki leverage yang sangat tinggi yang melekat di dalamnya yang secara substansial dapat memperbesar pergerakan pasaran, yang bermaksud bahawa kerugian dalam beberapa kes melebihi nilai instrumen derivatif yang relevan dan dengan demikian mengakibatkan kerugian total.
Sebilangan pasaran instrumen derivatif adalah pasar "over-the-counter" atau "interdealer", yang mungkin tidak likuid dan kadang-kadang mengalami penyebaran yang lebih besar antara harga tawaran dan tawaran daripada instrumen derivatif yang diperdagangkan di bursa. Peserta di pasar tersebut biasanya tidak dikenakan penilaian kredit dan pengawasan peraturan, yang akan terjadi pada anggota pasar "berdasarkan pertukaran". Ini mendedahkan para pelabur dalam instrumen kewangan yang berkaitan dengan derivatif tersebut kepada risiko bahawa rakan niaga tidak akan menyelesaikan transaksi sesuai dengan terma dan syaratnya kerana rakan niaga mempunyai masalah kredit atau kecairan atau kerana rakan niaga ingkar kerana sebab lain. Kelewatan penyelesaian juga dapat terjadi akibat perselisihan mengenai syarat kontrak derivatif yang relevan (baik atau tidak) karena pasaran tersebut mungkin tidak mempunyai peraturan dan prosedur yang ditetapkan untuk menyelesaikan perselisihan cepat di antara pelaku pasar yang terdapat di pasar "berbasis pertukaran". Faktor-faktor ini boleh menyebabkan nilai Instrumen Kewangan menurun. “Risiko rakan niaga” seperti itu terdapat dalam semua pertukaran bebas atau pertukaran dua hala dan diserlahkan dalam kontrak dengan tempoh matang yang lebih lama di mana peristiwa yang tidak dijangka dapat campur tangan untuk mengelakkan penyelesaian. Penilaian urus niaga derivatif over-the-counter juga dikenakan ketidakpastian dan variasi yang lebih besar daripada nilai derivatif yang diperdagangkan di bursa dan penilaian yang diberikan oleh satu pihak mungkin berbeza dengan penilaian yang diberikan oleh pihak ketiga atau nilai semasa pembubaran transaksi yang berkaitan. Dalam keadaan tertentu, tidak mungkin memperoleh sebut harga pasaran untuk nilai transaksi derivatif over-the-counter.

 

7. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan komoditi dan / atau niaga hadapan komoditi

Berkenaan dengan instrumen kewangan yang berkaitan dengan komoditi atau sekumpulan komoditi atau niaga hadapan komoditi, pada tarikh yang ditentukan atau dapat ditentukan berkenaan dengan instrumen kewangan tersebut, pelabur boleh menerima pembayaran sejumlah yang ditentukan dengan merujuk kepada nilai komoditi yang relevan atau kontrak niaga hadapan pada tarikh atau tarikh tertentu berbanding tarikh atau tarikh lain. Faedah (jika ada) yang perlu dibayar untuk instrumen kewangan tersebut boleh dikira dengan merujuk kepada nilai satu atau lebih komoditi pada tarikh tertentu atau bertarikh berbanding dengan tarikh atau tarikh lain atau dengan merujuk kepada satu atau lebih kontrak niaga hadapan komoditi.

Pelabur harus perhatikan bahawa pergerakan harga komoditi atau keranjang komoditi mungkin mengalami turun naik yang ketara yang mungkin tidak berkaitan dengan perubahan kadar faedah, mata wang atau indeks lain dan masa perubahan harga komoditi atau komoditi yang berkaitan boleh mempengaruhi hasil sebenar kepada pelabur, walaupun tahap rata-rata sesuai dengan jangkaan mereka. Secara umum, lebih awal perubahan harga atau harga komoditi, semakin besar kesannya terhadap hasil.

Pasaran niaga hadapan komoditi sangat tidak stabil. Pasaran komoditi dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan hubungan penawaran dan permintaan, cuaca, program pemerintah, pertanian, perdagangan dan perdagangan yang dirancang untuk mempengaruhi harga komoditi, peristiwa politik dan ekonomi dunia, dan perubahan pada kadar faedah. Lebih-lebih lagi, pelaburan dalam kontrak niaga hadapan dan opsyen melibatkan risiko tambahan termasuk, tanpa batasan, leverage (margin biasanya merupakan peratusan dari nilai muka kontrak dan pendedahan hampir tidak terhad). Pemegang kedudukan niaga hadapan mungkin mendapati kedudukan tersebut menjadi tidak likuid kerana pertukaran komoditi tertentu menghadkan turun naik harga kontrak niaga hadapan tertentu dalam satu hari oleh peraturan yang disebut sebagai "had turun naik harga harian" atau "had harian". Di bawah had harian seperti itu, selama satu hari perdagangan tidak ada perdagangan yang dapat dilakukan dengan harga melebihi had harian. Setelah harga kontrak untuk masa depan tertentu meningkat atau menurun dengan jumlah yang sama dengan had harian, kedudukan di masa depan tidak dapat diambil atau dibubarkan kecuali peniaga bersedia melakukan perdagangan pada atau dalam had. Ini dapat mengelakkan pemegang daripada segera melikuidasi posisi yang tidak menguntungkan dan mengalami kerugian besar.

Harga kontrak niaga hadapan dalam pelbagai komoditi kadang-kadang telah melebihi had harian selama beberapa hari berturut-turut dengan sedikit atau tanpa perdagangan. Kejadian serupa dapat mencegah pembubaran kedudukan yang tidak menguntungkan dan menjadikan pelabur dalam instrumen kewangan yang berkaitan dengan harga kontrak tersebut mengalami kerugian yang besar.

Harga pasaran instrumen kewangan tersebut mungkin berubah-ubah dan mungkin bergantung pada masa yang tinggal untuk menjalankan atau menebus dan turun naik harga komoditi atau komoditi tersebut. Harga komoditi atau komoditi tersebut mungkin dipengaruhi oleh peristiwa ekonomi, kewangan dan politik di satu atau lebih bidang kuasa, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertukaran atau sistem sebut harga di mana mana-mana komoditi tersebut boleh diperdagangkan.

 

8. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan ekuiti swasta atau aset tidak likuid

Instrumen kewangan boleh dikaitkan dengan asas yang tertakluk kepada sekatan undang-undang atau sekatan pemindahan lain atau yang tidak ada pasaran cair, seperti sekuriti ekuiti di syarikat swasta. Harga pasaran, jika ada, sekuriti ekuiti tersebut cenderung lebih tidak stabil dan mungkin mustahil untuk menjual sekuriti ekuiti tersebut apabila dikehendaki atau untuk merealisasikan nilai saksama sekiranya berlaku penjualan. Sekuriti ekuiti tersebut tidak boleh disenaraikan di bursa saham atau diperdagangkan di pasaran bebas. Hasil daripada ketiadaan pasaran perdagangan awam untuk sekuriti ekuiti ini, mereka cenderung kurang cair daripada sekuriti ekuiti yang diperdagangkan secara terbuka. Mungkin terdapat kelewatan besar dalam usaha menjual sekuriti ekuiti yang tidak diperdagangkan secara terbuka. Walaupun sekuriti ekuiti ini boleh dijual dalam urus niaga yang dirundingkan secara peribadi, harga yang diperoleh dari penjualan ini mungkin lebih rendah daripada yang dibayar pada asalnya. Selanjutnya, syarikat yang sekuriti ekuiti tidak didaftarkan atau diperdagangkan secara terbuka tidak tertakluk kepada pendedahan dan keperluan perlindungan pelabur lain yang akan berlaku jika sekuriti ekuiti mereka didaftarkan atau diperdagangkan secara terbuka.

Sebagai tambahan, pihak berkuasa pertukaran atau pengatur boleh menghentikan perdagangan dalam kontrak tertentu, memerintahkan pembubaran segera dan penyelesaian kontrak tertentu, atau memerintahkan agar perdagangan dalam kontrak tertentu dilakukan hanya untuk pembubaran. Kekurangan kedudukan boleh mengakibatkan kerugian yang tidak dijangka yang besar dan oleh itu pelabur dalam instrumen kewangan yang berkaitan dengannya juga mungkin mengalami kerugian yang tidak dijangka.

 

9. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan sekuriti berkualiti kredit rendah

Instrumen kewangan boleh dikaitkan dengan pelaburan yang sangat berisiko yang juga menawarkan potensi pulangan yang tinggi. Akibatnya, terdapat risiko yang besar bahawa pelabur dalam instrumen kewangan tersebut boleh kehilangan semua atau sebahagian besar pelaburannya. Yang mendasari berkaitan dengan instrumen kewangan tersebut mungkin dinilai lebih rendah daripada gred pelaburan dan oleh itu boleh dianggap sebagai "bon sampah" atau sekuriti tertekan (lihat juga "Instrumen kewangan yang berkaitan dengan sekuriti tertekan" di bawah).

 

10. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan sekuriti tertekan

Instrumen kewangan boleh dikaitkan dengan sekuriti penerbit dalam keadaan kewangan yang lemah, mengalami hasil operasi yang buruk, mempunyai keperluan modal yang besar atau nilai bersih negatif, menghadapi masalah keutamaan produk atau keabsahan khas, atau yang terlibat dalam proses kebankrapan atau penyusunan semula. Instrumen Kewangan tersebut mungkin melibatkan risiko besar yang boleh mengakibatkan kerugian besar atau bahkan jumlah yang dilaburkan dalam instrumen kewangan tersebut. Di antara risiko yang wujud dalam instrumen kewangan yang berkaitan dengan pelaburan tersebut adalah bahawa sukar untuk mendapatkan maklumat mengenai keadaan sebenar penerbit yang berkaitan; nilai asas yang berkaitan mungkin terjejas oleh undang-undang yang berkaitan, antara lain, pemalsuan pemindahan dan pemindahan atau pembayaran lain yang tidak dapat dielakkan, liabiliti pemberi pinjaman dan kuasa mahkamah untuk tidak membenarkan, mengurangkan, menundukkan atau melucutkan tuntutan tertentu; harga pasaran yang mendasari yang relevan mungkin mengalami pergerakan pasaran yang tiba-tiba dan tidak menentu dan turun naik harga di atas rata-rata, dan penyebaran antara harga tawaran dan penawaran yang mendasari yang relevan mungkin lebih besar daripada yang berlaku di pasaran sekuriti lain; mungkin memerlukan beberapa tahun untuk harga pasaran yang berkaitan untuk menggambarkan nilai intrinsiknya; dalam penyusunan semula korporat, tidak mungkin berlaku penyusunan semula (kerana, misalnya, kegagalan memperoleh kelulusan yang diperlukan); dan dalam pembubaran (di dalam dan di luar kebankrapan) dan penyusunan semula terdapat risiko bahawa pembubaran atau penyusunan semula akan ditangguhkan (misalnya, sehingga pelbagai liabiliti, sebenar atau luar jangkaan, telah dipenuhi) atau akan mengakibatkan pengagihan wang tunai atau sekuriti baru yang nilainya akan kurang daripada harga pembelian yang mendasari yang berkaitan.

 

11. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan pelaburan di pasaran baru muncul atau berkembang

Instrumen kewangan boleh dikaitkan dengan sekuriti penerbit yang tidak berada di, atau tertakluk pada peraturan di negara maju atau sekuriti yang tidak dinyatakan dalam mata wang, atau tidak diperdagangkan di, negara maju. Pelaburan dalam instrumen kewangan tersebut melibatkan risiko khas tertentu, termasuk risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian politik dan ekonomi, dasar pemerintah yang buruk, sekatan pelaburan asing dan pertukaran mata wang, turun naik kadar pertukaran mata wang, kemungkinan tahap pengungkapan dan peraturan yang lebih rendah, dan ketidakpastian mengenai status , tafsiran dan penerapan undang-undang, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, undang-undang yang berkaitan dengan perampasan, nasionalisasi dan penyitaan. Syarikat yang tidak terletak di negara maju juga umumnya tidak dikenakan standard perakaunan, audit dan pelaporan kewangan yang seragam, dan amalan dan keperluan audit mungkin tidak sebanding dengan yang berlaku untuk syarikat di negara maju. Selanjutnya, sekuriti yang tidak diperdagangkan di negara maju cenderung kurang cair dan harga sekuriti tersebut lebih tidak stabil. Selain itu, penyelesaian perdagangan di beberapa pasar semacam itu mungkin lebih lambat dan lebih banyak mengalami kegagalan daripada di pasar di negara maju. Peningkatan kos penjaga serta kesulitan pentadbiran (seperti penerapan undang-undang bidang kuasa negara-negara berkembang atau membangun kepada penjaga dalam bidang kuasa tersebut dalam pelbagai keadaan, termasuk muflis, kemampuan untuk mendapatkan kembali aset yang hilang, perampasan, nasionalisasi dan akses rekod) mungkin juga timbul dari penyelenggaraan aset di negara-negara yang sedang berkembang atau sedang berkembang.

 

12. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan saham dana termasuk dana lindung nilai

Apabila yang mendasari adalah atau berkaitan dengan satu atau lebih dana, instrumen kewangan yang relevan mencerminkan prestasi dana tersebut, yang mungkin "dana lindung nilai". Dana lindung nilai boleh berdagang dan melabur dalam pelbagai kepentingan pelaburan seperti sekuriti hutang, ekuiti, komoditi dan pertukaran asing dan boleh melakukan transaksi derivatif, termasuk, tanpa batasan, niaga hadapan dan opsyen. Dana lindung nilai sering kali tidak likuid dan hanya boleh diperdagangkan secara bulanan, suku tahunan atau bahkan kurang kerap. Atas semua sebab ini dan yang dijelaskan di bawah, melabur secara langsung atau tidak langsung dalam dana lindung nilai umumnya dianggap berisiko. Sekiranya asasnya adalah dana lindung nilai yang tidak berfungsi dengan baik, nilainya akan jatuh, mungkin menjadi sifar. Dana lindung nilai yang dicerminkan dalam asas yang relevan dari semasa ke semasa dan penasihat perdagangan dana lindung nilai mereka, serta pasaran dan instrumen di mana mereka melabur, seringkali tidak perlu ditinjau oleh pihak berkuasa pemerintah, organisasi pengaturan diri atau pihak berkuasa penyeliaan lain.

Berikut adalah senarai risiko yang tidak menyeluruh berkaitan dengan pelaburan dalam dana lindung nilai:

A. Pengurus Pelaburan

Prestasi dana lindung nilai akan bergantung pada prestasi pelaburan yang dipilih oleh individu utama yang berkaitan dengan operasi harian pengurus pelaburan dana lindung nilai yang berkaitan dan berdasarkan kepakaran individu penting tersebut. Sebarang penarikan atau penghentian aktiviti pelaburan lain bagi pihak pengurus pelaburan oleh mana-mana individu ini boleh mengakibatkan kerugian dan / atau penamatan atau pembubaran dana lindung nilai yang berkaitan. Strategi pelaburan, sekatan pelaburan dan objektif pelaburan dana lindung nilai memberikan kebijaksanaan pengurus pelaburannya untuk melaburkan asetnya dan tidak ada jaminan bahawa keputusan pelaburan pengurus pelaburan itu akan menguntungkan atau berkesan melindungi risiko risiko pasaran atau yang lain syarat dan keputusan sedemikian boleh menyebabkan nilai dana lindung nilai yang berkaitan merosot.
Pengurus pelaburan mungkin menerima bayaran berkaitan prestasi, yang mungkin besar. Cara menghitung yuran tersebut dapat menimbulkan insentif bagi pengurus pelaburan untuk membuat pelaburan yang lebih berisiko atau lebih spekulatif daripada yang akan terjadi sekiranya yuran tersebut tidak dibayar kepada pengurus pelaburan. Di samping itu, kerana yuran prestasi boleh dikira berdasarkan yang merangkumi keuntungan yang tidak direalisasikan dan direalisasikan pada aset dana lindung nilai yang relevan, yuran tersebut mungkin lebih besar daripada jika didasarkan pada keuntungan yang direalisasikan. Sekiranya dana lindung nilai tidak menunjukkan prestasi atau tidak mencukupi untuk menampung yuran, nilai dana lindung nilai yang berkaitan akan jatuh dan mungkin akan menjadi sifar.

B. Kekurangan pengasingan aset

Broker utama mungkin, atau mungkin telah dilantik, berhubung dengan dana lindung nilai dan dengan itu akan bertanggungjawab untuk perkhidmatan penjagaan, penjelasan, pembiayaan dan pelaporan berkenaan dengan urus niaga sekuriti yang dilakukan oleh pengurus pelaburan yang berkenaan. Sekiranya pelaburan oleh dana lindung nilai diklasifikasikan oleh broker perdana yang relevan sebagai cagaran, pelaburan tersebut mungkin tidak dipisahkan oleh broker perdana tersebut daripada pelaburannya sendiri. Akibatnya, pelaburan tersebut mungkin tersedia bagi pemiutang broker utama tersebut sekiranya berlaku kebangkrutan dan dana lindung nilai yang berkaitan mungkin kehilangan sebahagian atau seluruh kepentingannya dalam pelaburan tersebut.

C. Melindungi risiko

Pengurus pelaburan boleh menggunakan waran, niaga hadapan, kontrak hadapan, pertukaran, opsyen dan instrumen derivatif lain yang melibatkan sekuriti, mata wang, kadar faedah, komoditi dan kategori aset lain (dan kombinasi dari yang disebutkan sebelumnya) untuk tujuan mewujudkan kedudukan arbitraj "neutral pasaran" sebagai sebahagian daripada strategi perdagangannya dan melindungi diri daripada pergerakan pasaran modal. Lindung nilai terhadap penurunan nilai posisi portfolio tidak menghilangkan turun naik nilai posisi portfolio atau mencegah kerugian jika nilai posisi tersebut merosot, tetapi menetapkan kedudukan lain yang dirancang untuk memperoleh keuntungan dari perkembangan yang sama, sehingga menyederhanakan penurunan nilai kedudukan portfolio. Urus niaga lindung nilai seperti itu juga dapat membatasi peluang untuk memperoleh keuntungan jika nilai posisi portfolio harus meningkat. Lebih-lebih lagi, pengurus pelaburan tidak mungkin melakukan transaksi lindung nilai, atau melakukannya pada harga, kadar atau tahap yang menguntungkan dana lindung nilai. Kejayaan transaksi lindung nilai akan bergantung kepada pergerakan ke arah harga sekuriti dan mata wang dan kadar faedah, dan kestabilan atau jangkaan hubungan harga. Oleh itu, sementara dana lindung nilai mungkin melakukan transaksi sedemikian untuk mengurangkan risiko pertukaran mata wang dan kadar faedah, perubahan yang tidak dijangka dalam mata wang atau kadar faedah dapat mengakibatkan prestasi keseluruhan dana lindung nilai yang lebih buruk daripada jika tidak melakukan transaksi lindung nilai tersebut. Di samping itu, tahap korelasi antara pergerakan harga instrumen yang digunakan dalam strategi lindung nilai dan pergerakan harga dalam posisi portofolio yang dilindung nilai mungkin berbeda. Lebih-lebih lagi, untuk pelbagai alasan, pengurus pelaburan mungkin tidak dapat, atau mungkin tidak berusaha, menjalin hubungan yang sempurna antara instrumen lindung nilai tersebut dan kepemilikan portfolio yang dilindungi. Korelasi yang tidak sempurna dapat mengelakkan dana lindung nilai mencapai lindung nilai yang dimaksudkan atau mendedahkan dana lindung nilai kepada risiko kerugian.

D. Minuman

Dana lindung nilai mungkin dapat meminjam (atau menggunakan leverage) tanpa batasan dan dapat menggunakan pelbagai jenis kredit dan bentuk leverage lain, termasuk perjanjian pertukaran dan pembelian kembali. Walaupun leverage memberikan peluang untuk meningkatkan jumlah pulangan dana lindung nilai, ia juga berpotensi meningkatkan kerugian. Sekiranya pendapatan dan kenaikan pelaburan yang dibuat dengan dana yang dipinjam lebih rendah daripada pembayaran faedah yang diperlukan untuk pinjaman, nilai dana lindung nilai akan menurun. Selain itu, sebarang peristiwa yang memberi kesan buruk terhadap nilai pelaburan oleh dana lindung nilai akan diperbesar sehingga dana lindung nilai tersebut dimanfaatkan. Kesan kumulatif penggunaan leverage oleh dana lindung nilai di pasaran yang berpindah ke pelaburan dana lindung nilai tersebut dapat mengakibatkan kerugian besar terhadap dana lindung nilai yang akan lebih besar daripada jika dana lindung nilai tidak dimanfaatkan. Selanjutnya, setiap penggunaan dana lindung nilai swap dan derivatif lain untuk mendapatkan pendedahan kepada pelaburan tertentu dapat memanfaatkan aset dana lindung nilai, dan menanggungnya terhadap risiko yang dijelaskan di atas.

E. Risiko yang berkaitan dengan penggunaan pinjaman margin

Jangkaan penggunaan pinjaman margin jangka pendek pengurus pelaburan akan mengakibatkan risiko tambahan tertentu kepada dana lindung nilai yang berkaitan. Sebagai contoh, jika sekuriti berjanji kepada broker untuk menjamin penurunan nilai margin dana lindung nilai, dana lindung nilai tersebut boleh dikenakan "margin call", yang mana ia mesti memasukkan dana tambahan kepada broker atau menjadi subjek wajib pembubaran sekuriti yang dijanjikan untuk mengimbangi penurunan nilai. Sekiranya penurunan mendadak dalam nilai aset dana lindung nilai, pengurus pelaburan mungkin tidak dapat mencairkan aset dengan cepat untuk melunaskan hutang margin. Dalam kes sedemikian, broker perdana yang relevan boleh mencairkan aset tambahan dana lindung nilai, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk memenuhi hutang margin tersebut. Premium untuk pilihan tertentu yang diperdagangkan di bursa bukan AS mungkin dibayar dengan margin. Sekiranya pengurus pelaburan menjual opsyen pada kontrak niaga hadapan, mungkin diminta untuk memasukkan margin dalam jumlah yang sama dengan keperluan margin yang ditetapkan untuk kontrak niaga hadapan yang mendasari opsyen dan, sebagai tambahan, jumlah yang jauh sama dengan premium untuk opsyen . Keperluan margin yang dikenakan pada penulisan opsyen, walaupun disesuaikan untuk mencerminkan kemungkinan pilihan keluar wang tidak akan dilaksanakan, sebenarnya boleh lebih tinggi daripada yang dikenakan dalam urus niaga di pasaran hadapan secara langsung. Sama ada apa-apa deposit margin diperlukan untuk pilihan di kaunter bergantung pada kesepakatan pihak-pihak dalam urus niaga.

F. Kualiti kredit rendah dan sekuriti tertekan

Dana lindung nilai boleh melabur dalam sekuriti yang berkaitan dengan pelaburan yang berisiko tinggi atau sekuriti penerbit dalam keadaan kewangan yang lemah, mengalami keputusan operasi yang buruk, mempunyai keperluan modal yang besar atau nilai bersih negatif, menghadapi masalah kompetitif atau keusangan produk, atau yang terlibat dalam kebankrapan atau proses penyusunan semula. Pelaburan jenis ini mungkin melibatkan risiko besar yang boleh mengakibatkan kerugian besar atau, kadang-kadang, bahkan jumlah kerugian. Sebilangan risiko yang wujud dalam pelaburan dalam entiti tersebut dijelaskan dalam "instrumen kewangan yang berkaitan dengan sekuriti berkualiti kredit rendah" dan "instrumen kewangan yang berkaitan dengan sekuriti tertekan" di atas.

G.Derivatif

Dana lindung nilai boleh melabur dalam instrumen derivatif (beberapa di antaranya mungkin kompleks) yang berusaha mengubah atau meniru prestasi pelaburan sekuriti, komoditi, mata wang, kadar faedah, indeks atau pasaran tertentu berdasarkan leveraged atau tanpa leveraged. Instrumen ini secara amnya mempunyai risiko rakan niaga dan tertakluk kepada risiko yang dijelaskan dalam "instrumen kewangan yang berkaitan dengan derivatif" di atas.
Dana lindung nilai juga boleh membeli atau menjual pilihan pada pelbagai aset pendasar. Risiko opsyen menulis (menjual) tidak terhad kerana penulis pilihan mesti membeli (dalam kes put) atau menjual (sekiranya berlaku panggilan) sekuriti yang mendasari pada harga tertentu semasa latihan. Tidak ada batasan harga yang perlu dibayar oleh dana lindung nilai untuk memenuhi kewajibannya sebagai penulis pilihan. Sebagai aset yang tidak memiliki nilai penyelesaian, opsi dapat memperkenalkan elemen tambahan leverage dan risiko yang signifikan terhadap pendedahan pasaran dana lindung nilai. Penggunaan strategi pilihan tertentu dapat menjadikan dana lindung nilai kepada kerugian pelaburan yang signifikan walaupun dalam konteks kedudukan yang mana pengurus pelaburan yang relevan telah menjangka arah harga pasaran atau hubungan harga.

H. Risiko khas yang berkaitan dengan perdagangan derivatif di kaunter

Sebilangan pasaran di mana dana lindung nilai boleh mempengaruhi transaksi derivatif adalah pasar "over-the-counter" atau "interdealer", yang mungkin tidak likuid dan kadang-kadang mengalami penyebaran yang lebih besar antara harga tawaran dan tawaran daripada transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa . Peserta di pasar tersebut biasanya tidak dikenakan penilaian kredit dan pengawasan peraturan, yang akan terjadi pada anggota pasar "berdasarkan pertukaran". Ini mendedahkan dana lindung nilai kepada risiko kegagalan pihak lawan atau kelewatan penyelesaian dan dengan demikian risiko yang dijelaskan dalam "instrumen kewangan yang berkaitan dengan derivatif" di atas. Faktor-faktor ini boleh menyebabkan dana lindung nilai mengalami kerugian kerana pergerakan pasaran yang buruk semasa transaksi penggantian dilaksanakan atau sebaliknya. “Risiko rakan niaga” seperti ini ditonjolkan apabila dana lindung nilai telah memusatkan urus niaganya dengan sekumpulan rakan niaga tunggal atau kecil. Dana lindung nilai pada amnya tidak dilarang berurusan dengan mana-mana rakan niaga tertentu atau dari menumpukan perhatian pada semua atau semua urus niaganya dengan satu rakan niaga. Di samping itu, jika pengurus pelaburan melakukan urus niaga di luar kaunter, dana lindung nilai yang berkaitan akan terdedah kepada risiko bahawa rakan niaga (biasanya broker perdana yang relevan) akan gagal melaksanakan tanggungjawabnya di bawah urus niaga tersebut. Penilaian urus niaga derivatif over-the-counter juga dikenakan ketidakpastian dan variasi yang lebih besar daripada derivatif yang diperdagangkan di bursa. Nilai "penggantian" transaksi derivatif mungkin berbeza dari nilai "likuidasi" transaksi tersebut, dan penilaian yang diberikan oleh rakan niaga dana lindung nilai untuk transaksi tersebut mungkin berbeza dari penilaian yang diberikan oleh pihak ketiga atau nilai semasa pembubaran transaksi. Dalam keadaan tertentu, dana lindung nilai tidak mungkin memperoleh sebut harga pasaran untuk nilai transaksi derivatif over-the-counter. Dana lindung nilai juga mungkin tidak dapat menutup atau melakukan transaksi derivatif over-the-counter yang dapat diimbangi pada masa yang diinginkannya, mengakibatkan kerugian yang besar. Khususnya, penutupan transaksi derivatif over-the-counter biasanya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan untuk transaksi tersebut. Sekiranya persetujuan tersebut tidak diperoleh, dana lindung nilai tidak akan dapat menutup tanggungjawabnya dan mungkin mengalami kerugian.

Pelaburan I.lliquid

Dana lindung nilai boleh membuat pelaburan yang tertakluk kepada sekatan undang-undang atau sekatan pemindahan lain atau yang tidak ada pasaran cair, seperti sekuriti ekuiti di syarikat swasta dan tertakluk kepada risiko yang dijelaskan dalam "Instrumen Kewangan yang berkaitan dengan ekuiti swasta atau aset tidak likuid dan nyata harta pusaka ”di atas. Selain itu, kedudukan niaga hadapan yang diambil oleh dana lindung nilai mungkin menjadi tidak likuid kerana, misalnya, pertukaran komoditi tertentu membatasi turun naik harga kontrak niaga hadapan tertentu dalam satu hari oleh peraturan yang disebut sebagai "had turun naik harga harian" atau "had harian" seperti yang dijelaskan dalam "instrumen kewangan yang berkaitan dengan komoditi dan / atau niaga hadapan komoditi" di atas.

J. Risiko undang-undang dan peraturan

Perubahan undang-undang dan peraturan boleh memberi kesan buruk kepada dana lindung nilai. Peraturan kenderaan pelaburan, seperti dana lindung nilai dan banyak pelaburan yang dibenarkan oleh pengurus pelaburan bagi pihak dana lindung nilai, masih berkembang dan oleh itu boleh berubah. Di samping itu, banyak agensi kerajaan, organisasi pengawalseliaan diri dan pertukaran dibenarkan untuk mengambil tindakan luar biasa sekiranya berlaku kecemasan pasaran. Kesan daripada perubahan undang-undang atau peraturan masa depan pada dana lindung nilai tidak mungkin dapat diramalkan, tetapi mungkin besar dan buruk.

Jualan pendek

Jualan pendek melibatkan penjualan sekuriti yang tidak dimiliki dana lindung nilai dengan harapan dapat membeli sekuriti yang sama (atau sekuriti yang boleh ditukar dengannya) pada kemudian hari dengan harga yang lebih rendah. Untuk membuat penghantaran kepada pembeli, dana lindung nilai mesti meminjam jaminan dan diwajibkan untuk mengembalikan jaminan kepada pemberi pinjaman, yang dicapai dengan pembelian sekuriti kemudian. Dana lindung nilai merealisasikan keuntungan atau kerugian akibat penjualan pendek sekiranya harga sekuriti masing-masing menurun atau meningkat antara tarikh penjualan pendek dan tarikh di mana dana lindung nilai meliputi kedudukan pendeknya, iaitu, membeli keselamatan untuk menggantikan jaminan yang dipinjam. Jualan pendek melibatkan risiko teoritis kenaikan harga pasaran sekuriti yang akan mengakibatkan kerugian secara teori.

L. Komoditi dan niaga hadapan Komoditi

Dana lindung nilai boleh melabur dalam komoditi dan / atau niaga hadapan komoditi dan oleh itu tertakluk kepada, antara lain, risiko yang dijelaskan dalam "instrumen kewangan yang berkaitan dengan komoditi dan / atau niaga hadapan komoditi" di atas.

Pampasan dana M.Hedge

Dana lindung nilai biasanya memperuntukkan yuran prestasi atau peruntukan, di atas dan di atas yuran penasihat asas, kepada rakan kongsi amnya, pengurus pelaburan atau orang yang berkhidmat dengan kapasiti yang setara. Bayaran prestasi atau peruntukan dapat menimbulkan insentif bagi pengurus pelaburan untuk memilih pelaburan asas yang lebih berisiko atau lebih spekulatif daripada yang sebaliknya.

N. Pembayaran "Soft Dollar"

Dalam memilih broker, bank dan peniaga untuk melakukan transaksi atas nama dana lindung nilai, pengurus pelaburan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, kemampuan broker, bank dan / atau peniaga untuk melakukan transaksi dengan cepat dan andal, kemudahan mereka, kecekapan operasi dengan mana transaksi dilakukan, kekuatan kewangan, integriti dan kestabilan mereka serta daya saing kadar komisen dibandingkan dengan broker, bank dan peniaga lain, serta kualiti, kelengkapan dan kekerapan setiap produk atau perkhidmatan yang disediakan, atau perbelanjaan yang dibayar, oleh broker, bank dan peniaga seperti itu. Produk dan perkhidmatan mungkin merangkumi item penyelidikan yang digunakan oleh pengurus pelaburan dalam membuat keputusan pelaburan, dan perbelanjaan yang dibayar mungkin termasuk perbelanjaan overhead umum pengurus pelaburan. Manfaat "dolar lemah" seperti itu boleh menyebabkan pengurus pelaburan melakukan transaksi dengan broker, bank, atau peniaga tertentu walaupun mungkin tidak menawarkan yuran transaksi terendah. Pengurus pelaburan tidak diharuskan untuk (i) memperoleh kadar komisen pembrokeran terendah atau (ii) menggabungkan atau mengatur pesanan untuk mendapatkan kadar komisen pembrokeran terendah pada perniagaan brokernya. Sekiranya pengurus pelaburan menentukan bahawa jumlah komisen yang dikenakan oleh broker adalah wajar berhubung dengan nilai produk dan perkhidmatan pembrokeran dan penyelidikan yang disediakan oleh broker tersebut, ia mungkin melaksanakan transaksi yang komisen broker tersebut lebih besar daripada komisen broker lain mungkin dikenakan. Komisen pembrokeran sedemikian boleh dibayar kepada broker yang melakukan transaksi untuk akaun terurus yang relevan dan yang membekalkan, membayar atau mengembalikan sebahagian komisen broker dana lindung nilai kepada dana lindung nilai untuk pembayaran kos harta tanah atau perkhidmatan (seperti perkhidmatan penyelidikan , talian telefon, peralatan berita dan sebut harga, kemudahan komputer dan penerbitan) yang digunakan oleh pengurus pelaburan atau sekutunya. Pengurus pelaburan akan mempunyai pilihan untuk menggunakan "dolar lembut" yang dihasilkan oleh aktiviti pelaburannya untuk membayar harta tanah dan perkhidmatan yang dijelaskan di atas. Istilah "dolar lembut" merujuk kepada penerimaan oleh pengurus pelaburan harta dan perkhidmatan yang disediakan oleh broker (atau pedagang komisen niaga hadapan berkaitan dengan urus niaga hadapan) tanpa pembayaran tunai oleh pengurus pelaburan tersebut berdasarkan jumlah pendapatan yang dihasilkan dari komisen broker untuk transaksi yang dilaksanakan untuk pelanggan pengurus pelaburan. Pengurus pelaburan akan mempertimbangkan jumlah dan sifat perkhidmatan penyelidikan yang disediakan oleh broker, serta sejauh mana perkhidmatan tersebut bergantung, dan akan berusaha untuk memperuntukkan sebahagian perniagaan broker dari akaun terurus yang relevan berdasarkan pertimbangan.

O. Risiko khas yang berkaitan dengan perdagangan kontrak hadapan

Dana lindung nilai mungkin terlibat dalam perdagangan hadapan. Kontrak hadapan, tidak seperti kontrak niaga hadapan, tidak diperdagangkan di bursa dan tidak diseragamkan, sebaliknya, bank dan peniaga bertindak sebagai prinsipal di pasaran ini, merundingkan setiap transaksi secara individu. Perdagangan hadapan dan "tunai" pada dasarnya tidak dikawal selia; tidak ada batasan pergerakan harga harian dan had kedudukan spekulatif tidak berlaku. Prinsipal yang berurusan di pasaran hadapan tidak diharuskan untuk terus membuat pasaran dalam mata wang atau komoditi yang mereka jual dan pasaran ini dapat mengalami tempoh kecairan, kadang-kadang mempunyai jangka masa yang signifikan. Terdapat tempoh di mana peserta tertentu di pasar ini tidak dapat menyebut harga untuk mata wang atau komoditi tertentu atau telah menyebut harga dengan spread yang luar biasa luas antara harga di mana mereka bersedia membeli dan harga di mana mereka bersedia untuk menjual . Gangguan boleh berlaku di mana-mana pasaran yang diperdagangkan oleh dana lindung nilai kerana jumlah perdagangan yang luar biasa tinggi, campur tangan politik atau faktor lain. Kecairan atau gangguan pasaran boleh mengakibatkan kerugian besar pada dana lindung nilai.

P.Pusatkan pelaburan

Walaupun pada umumnya dana lindung nilai akan bertujuan untuk melabur dalam pelaburan yang pelbagai, pengurus pelaburan berkenaan dengan dana lindung nilai boleh melaburkan aset dana lindung nilai tersebut dalam sejumlah pelaburan yang mungkin tertumpu di beberapa negara, industri, sektor ekonomi dan / atau penerbit. Akibatnya, walaupun pelaburan dengan dana lindung nilai harus dipelbagaikan, kesan negatif terhadap nilai dana lindung nilai yang relevan dari pergerakan buruk di negara, ekonomi atau industri tertentu atau nilai sekuriti penerbit tertentu dapat menjadi jauh lebih besar. daripada jika dana lindung nilai tersebut tidak dibenarkan untuk menumpukan pelaburannya setakat itu.

Q. Perolehan

Dana lindung nilai boleh melabur berdasarkan pertimbangan pasaran jangka pendek tertentu. Akibatnya, kadar perolehan dalam dana lindung nilai dijangka signifikan, yang berpotensi melibatkan komisen, yuran dan kos transaksi lain yang besar.

R. Kesalahan operasi dan manusia

Kejayaan dana lindung nilai sebahagiannya bergantung pada perhitungan hubungan harga pengurus pelaburan yang tepat, komunikasi arahan perdagangan yang tepat dan penilaian kedudukan yang berterusan. Di samping itu, strategi pengurus pelaburan mungkin memerlukan pengurusan jangka masa aktif dan berterusan dan pemboleh ubah lain, dan penyesuaian dinamik pada kedudukan dana lindung nilai. Ada kemungkinan bahawa, melalui kesalahan manusia, pengawasan atau kelemahan operasi, kesalahan dapat terjadi dalam proses ini dan menyebabkan kerugian perdagangan yang signifikan dan kesan buruk terhadap nilai aset bersih dana lindung nilai yang berkaitan.

S. Kebolehpercayaan penilaian

Dana lindung nilai dinilai berdasarkan instrumen dana lindung nilai yang mengatur penilaian tersebut. Instrumen dana lindung nilai yang berlaku pada amnya menetapkan bahawa sekuriti atau pelaburan yang tidak likuid, tidak diperdagangkan di bursa atau di pasaran yang mapan atau yang tidak dapat ditentukan nilai, akan diberikan nilai saksama sebagaimana yang ditentukan oleh pengurus pelaburan dalam penilaiannya berdasarkan pelbagai faktor. Faktor tersebut merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, sebut harga sebut harga peniaga atau penilaian bebas. Penilaian tersebut mungkin tidak menunjukkan berapa nilai pasaran wajar yang sebenarnya dalam pasaran aktif, cair atau mapan.

T. Strategi pelaburan

Dana lindung nilai adalah kelas aset yang agak heterogen di mana pengurus pelaburan dapat menentukan strategi mereka mengikut budi bicara mereka sendiri. Akibatnya tidak ada definisi yang diterima umum untuk strategi yang digunakan oleh dana lindung nilai. Adalah mustahil untuk mengaitkan dana lindung nilai tertentu dengan hanya satu definisi strategi tertentu. Selanjutnya terdapat pelbagai tahap di mana klasifikasi dapat dibuat: strategi umum apa pun terdiri daripada pelbagai sub-strategi yang mungkin sangat berbeza antara satu sama lain.

Instrumen kewangan boleh dikaitkan dengan atau berjangka atau opsyen atau dikeluarkan sebagai "over the counter" atau kontrak dua hala yang tidak ada pasaran perdagangan.

13. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan atau yang berjangka

Transaksi dalam niaga hadapan melibatkan kewajiban untuk membuat, atau untuk mengambil, penyerahan aset pendasar kontrak pada tarikh yang akan datang, atau dalam beberapa kes untuk menyelesaikan posisi dengan tunai. Mereka mempunyai risiko yang tinggi. 'Gearing' atau 'leverage' yang sering diperoleh dalam perdagangan niaga hadapan bermaksud pergerakan kecil dapat menyebabkan pergerakan nilai pelaburan yang jauh lebih besar, dan ini dapat mempengaruhi pelabur dan juga untuk itu. Urus niaga hadapan mempunyai liabiliti luar jangka, dan pelabur harus mengetahui implikasi dari ini, khususnya syarat margining.

Urus niaga marginal memerlukan pembeli untuk melakukan serangkaian pembayaran dengan harga beli, dan bukannya membayar keseluruhan harga pembelian dengan segera. Sekiranya pelabur berdagang dalam kontrak untuk perbezaan atau menjual pilihan, ia mungkin mengalami kerugian keseluruhan margin yang didepositkannya untuk menetapkan atau mempertahankan kedudukan. Sekiranya pasaran bergerak melawan pelabur, mungkin diminta untuk membayar margin tambahan yang besar dalam waktu singkat untuk mengekalkan kedudukannya. Sekiranya ia gagal melakukannya dalam waktu yang diperlukan, kedudukannya mungkin dilikuidasi dengan kerugian dan ia akan bertanggung jawab atas defisit yang dihasilkan. Walaupun urus niaga tidak dipinggirkan, ia masih berkewajiban untuk membuat pembayaran lebih lanjut dalam keadaan tertentu melebihi jumlah yang dibayar ketika memasuki kontrak.

14. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan atau yang merupakan pilihan

Instrumen kewangan boleh diselaraskan kepada pilihan dengan ciri berbeza bergantung pada syarat berikut.
Opsyen beli: -Beli pilihan melibatkan risiko yang lebih rendah daripada menjual opsyen kerana, jika harga aset yang mendasari bergerak melawan pelabur, ia hanya membiarkan pilihan itu hilang. Kerugian maksimum terhad kepada premium, ditambah komisen atau caj transaksi lain.
Pilihan penulisan: -Jika pelabur membuat pilihan, risiko yang terlibat jauh lebih besar daripada pilihan membeli. Mungkin bertanggungjawab untuk mempertahankan kedudukannya dan kerugian dapat ditanggung lebih dari premium yang diterima. Dengan menulis opsyen, pelabur menerima kewajiban hukum untuk membeli atau menjual yang mendasarinya jika opsi tersebut dilaksanakan terhadapnya, namun sejauh mana harga pasaran telah menjauh dari harga pelaksanaan. Sekiranya pelabur sudah memiliki asas yang telah dikontrak untuk dijual (ketika opsyen akan dikenali sebagai 'pilihan panggilan tertutup') risiko dikurangkan. Sekiranya tidak memiliki asas ('pilihan panggilan yang tidak didedahkan') risikonya tidak terhad. Hanya orang yang berpengalaman sahaja yang dapat memikirkan penulisan pilihan yang tidak didedahkan, dan hanya setelah mendapat semua butiran mengenai keadaan yang berlaku dan potensi pendedahan risiko.

15. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan atau yang merupakan kontrak untuk perbezaan

Kontrak niaga hadapan dan opsyen juga dapat disebut sebagai kontrak untuk perbezaan. Ini boleh menjadi opsyen dan niaga hadapan pada mana-mana indeks, serta pertukaran mata wang dan kadar faedah. Walau bagaimanapun, tidak seperti niaga hadapan dan opsyen lain, kontrak ini hanya dapat diselesaikan secara tunai. Pelaburan dalam kontrak untuk perbezaan membawa risiko yang sama seperti melabur di masa depan atau opsyen dan anda harus mengetahui hal-hal seperti yang dinyatakan di atas.

16. Instrumen kewangan yang berkaitan dengan atau yang merupakan transaksi pertukaran asing dalam derivatif

Walaupun beberapa pasaran luar pertukaran sangat cair, transaksi dalam derivatif luar pertukaran atau "tidak dapat dipindah milik" mungkin melibatkan risiko yang lebih besar daripada melabur dalam derivatif pertukaran kerana tidak ada pasaran pertukaran yang menutup posisi terbuka. Mungkin mustahil untuk melikuidasi posisi yang ada, untuk menilai nilai posisi yang timbul dari transaksi di luar pertukaran atau untuk menilai pendedahan kepada risiko. Harga tawaran dan harga tawaran tidak perlu disebut harga, dan, walaupun berada, ia akan ditentukan oleh peniaga di instrumen ini dan akibatnya mungkin sukar untuk menentukan harga yang wajar.